Vuxenutbildningar i Örebro län

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Valideringsinriktningen vid Allévux

Valideringsinriktningen vid Allévux startade i januari 2019. De vill att vård-och omsorgspersonal som har bred erfarenhet inom yrket (men som saknar formell utbildning) ska kunna få sina kunskaper validerade till en fullständig vård- och omsorgsutbildning.

Bild på framsidan av ett hus. På en skylt står det Allévux.

Valideringsinriktningen vid Allévux startade i januari 2019 som en direkt följd och fortsättning av ESF-projektet Fler undersköterskor.

Syftet med valideringsinriktningen är att målgruppen vård-och omsorgspersonal som har bred erfarenhet inom yrket men som saknar formell utbildning ska kunna få sina kunskaper/yrkeserfarenheter validerade till en fullständig vård-och omsorgsutbildning. Valideringen riktar sig till målgruppen som frisök inom hela Örebro län. Valideringsinriktningen utgår från Vård-och omsorgscollege nationella riktlinjer om validering. 

Antalet inskrivna vid valideringsinriktningen pendlar runt 40 inskrivna personer.

Eftersom Allévux valideringskoncept utgår från individens förutsättningar och erfarenheter så varierar tiden för att genomföra validering mellan 15 – 40 veckor.

 

Det finns ett intresse att söka validering vid Allévux och vi har hela tiden haft sökanden sedan starten. Vi har inte behövt genomföra någon riktad omfattande marknadsföringskampanj förutom en annonsering i Sydnärkenytt.

Valideringslärarna har vid ett tillfälle informerat om Allévux valideringskoncept som frisök i länet för regionens studie-och yrkesvalslärare i samband med en av deras gemensamma SYV-träff.

Visionen är att genomföra flera informationstillfällen med målgrupper såsom rektorer, enhetschefer inom vård-och omsorg, personal vid arbetsplatsmöten inom vård-och omsorg och politiska nämnder.

När vi frågar sökanden hur de fått kännedom om Allévux validering så får vi ofta svar att de fått tips via chefer och arbetskollegor att söka till oss. Några har uppsökt SYV och några har sökt på internet och hittat informationen på vår hemsida.

 • Kontakt tas med studie-och yrkesvägledaren vid Allévux
 • Ett första kartläggningssamtal bokas med Allévux studie-och yrkesvägledare
 • Antagningskraven är godkända betyg i svenska/ svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå
 • Ansökan lämnas in och registreras av skoladministratören.  Kölista tillämpas.
 • Två stycken valideringslärare genomför en personlig intervju med en fördjupad kartläggning av den sökandes erfarenheter/mål. Lärarna bedömer också den sökandes förutsättningar och om grunder av kunskaper/erfarenheter finns för att genomföra en validering mot en fullständig vård-och omsorgsutbildning. Här kan den sökande rekommenderas att söka en reguljär utbildning istället för att erbjudas plats i valideringen. Ansökan till den reguljära utbildningen sker i respektive hemkommun.
 • Varje person följer en egen individuell studiegång i valideringen (med reservation för regler om studieaktivitet inom vuxenutbildningen så kallad treveckorsregeln enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap 1 §) samt att minst 400 p i betyg måste genomföras varje termin.)
 • Antagningsbrev med kallelse skickas ut till de som blir antagna
 • Antagning sker vanligen två gånger/ termin enligt ett schemalagt årshjul, vilket bifogas som en bilaga.

De personer som är intresserade av validering kontaktar SYV för mer information. Därefter bokar SYV in ett möte och avsätter en timme för kartläggningen. Här informeras om vad valideringen innebär, hur många kurser/poäng som ingår och hur valideringsprocessen går till. SYV kartlägger den sökandens mål med validering. Har den sökande tillräckligt med kunskaper och erfarenheter att validera?  Hur har den sökande med tid och förutsättningar i livssituationen att lägga på validering? Vad blir bäst för individen t.ex. är validering inte CSN-grundande om någon tänkt sig söka medel därifrån. Då är den reguljära utbildningen att föredra.

 • Sökanden tar med tidigare betyg samt tjänstgöringsintyg från arbetsgivare som visar tidigare erfarenheter inom vård-och omsorgsyrket
 • Information om VO-college diplom och att kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 också ingår i diplomet
 • SYV hjälper till med ansökan vid behov och informerar om vilka dokument som lärarna vill se (betyg, intyg, tjänstgöringsintyg, lyftkörkort, intyg på HLR-utbildning, webbkursintyg, delegeringar).
 • Alla validander erbjuds att göra prövningar för hela kurser utifrån hela betygsskalan för övrigt valideras kurserna mot betyget E
 • SYV informerar om att nästa steg är att den sökande ska boka in en tid för intervju med valideringslärarna och ett fördjupat kartläggningssamtal

Vid detta samtal får den sökande veta mer om valideringsupplägget för att kunna avgöra om hen vill stå kvar som sökande. Många tror att validering bara är ”att få ett papper på det jag kan”. Den sökande bör landa i att det är ca 13 Skolverkskurser som ska valideras (1350 p) och mot alla kunskapskraven i kurserna. Det man inte har kunskap om ska läsas in och kompletteras innan betyget sätts vilket innebär att det ingår kompletterande självstudier i konceptet.

Samtalets syfte är att inventera om viktiga förutsättningar finns samt att kartlägga tidigare erfarenheter:

 • Inom vård-och omsorgsyrket
 • Andra yrkeserfarenheter inom andra branscher
 • Fritidsaktiviteter/privata erfarenheter som kan beaktas i sammanhanget
 • Tidigare utbildningar
 • Redan lästa betygssatta kurser som ingår i vård och omsorgs-utbildningen
 • Information om kriterier för VO-college diplom där det också krävs godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande gamla betyg i ämnena. Kopia av de betygen ska lämnas in.
 • Studievana?
 • Intresse och motivation för att validera?
 • Finns tiden att avsätta för att genomföra valideringen?
 • En bra förutsättning att klara av valideringen är att den sökande har man stöd av sin chef att validera. Vissa moment är obligatoriska och ändring av arbetstider kan behövas för att delta och genomföra alla valideringens delar inom de tidsramar som finns uppsatta.
 • Det krävs att man har tillgång till samt behärskar digital teknik för att kunna genomföra valideringen. Lärplattform används för information, kursupplägg, kommunikation och genomförande av digitala prov.

Den nya vård-och omsorgsutbildningen startar hösten 2021 och från och med då är det helt nya ämnen/kurser som kommer att valideras om 1350 poäng. Undersköterskeutbildningens fördjupningsinriktningar tas bort och utbildningen blir mer allmängiltig med kurser som ger grundläggande kunskaper inom hela vård-och omsorgsområdet. I valideringen kommer ingå praktisk validering samt fältstudier kopplade till de nya kursernas kunskapskrav.

 

I Allévux valideringsinriktning ingår praktisk validering.

Syftet med praktisk validering är att checka av validandens praktiska kunskaper och färdigheter utifrån de kunskapskrav som Skolverket kräver i respektive kurser. Checklistor för kunskapskrav tillhandhålls vilka är tänkt att handledare och validand arbetar utifrån.

Valideringsläraren anskaffar plats och handledare (helst utbildad steg 2-handledare eller godkänt betyg i kursen Vårdpedagogik och handledning) till praktisk validering via de APL-samordnare som finns inom kommuner och regionen. Handledaren får skriftlig information om praktisk validering och om så önskas också muntlig av läraren som också följer upp hur det går.

Validanden bokar själv in 3 arbetsdagar med handledaren så att det passar båda utifrån arbetsscheman.

Under den praktiska valideringen utförs också gymnasiearbetet

Valideringen startar med ett introduktionstillfälle för alla som antagits. Här ges all nödvändig information. Informationen läggs också ut på lärplattformen för den som vill repetera innehållet.

Validanderna uppmanas ta med sin dator och får vid introduktionstillfället hjälp med inloggning i skolans system samt att komma igång med lärplattformen och skolmailen.

Det första valideringsprovet skrivs under introduktionsdagen så att alla kommer igång i processen.  Därefter guidas validanden vidare individuellt av läraren via mailkommunikation.

Valideringen genomförs i stora delar med hjälp av valideringsprov där validanden visar sin nuvarande kunskap. De kunskaper som validanden saknar kompletteras i form av självstudier. Validanden läser på i den lärobok som anvisas av läraren och skriver kompletterande prov i kursen tills alla kunskapskrav är godkända. Som valideringsunderlag kan också förekomma gruppdiskussioner, praktiska metodövningar och praktisk validering som valideras mot kursens kunskapskrav.

I vissa kurser tillkommer andra moment såsom genomförande av olika webbutbildningar exempelvis Demenscentrums webbkurs Demens A B C. I kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 samt Psykiatri 2 genomförs en fältstudiedag inom respektive verksamhet för att få en inblick i hur det är att arbeta inom funktionshinderområdet/psykiatrin. Detta gäller för de validander som aldrig arbetat inom dessa verksamheter tidigare.

Det finns två provtillfällen/vecka att välja på: tisdagar kl. 13.00–15.00 och onsdagar kl. 10.00–12.00. Proven är idag digitala och genomförs med hjälp av lärplattformen.

 • Valideringsprov genomförs och som läraren läser och bedömer
 • Återkoppling sker via mail till validanden om vad som hen ska läsa på och komplettera
 • Kompletterande prov skrivs
 • Ny återkoppling av läraren och när kursen är betygssatt så guidas validanden vidare till nästa kurs.
 • Så här fortgår processen.

I vissa av de teoretiska kurserna till exempel Psykologi 1 läser validanden kursen med hjälp av en studiehandledning och med inlämningsuppgifter och eventuella prov.

Innan pandemin erbjöds alla validander att närvara på den reguljära utbildningens lektioner/föreläsningar/studiebesök, vilket vi småningom hoppas kunna återuppta igen.

När lärarna så bedömer kallas validanden till ett individuellt samtal för peppning och coachning samt inventera vilka lösningar som kan hjälpa validanden vidare.

 • Lärarna träffas varje vecka och följer upp validanders progress samt planerar övriga delar inom verksamheten exempelvis platser för praktisk validering, intervjutider för sökanden med mera.
 • Individuell dokumentation förs i en individuell studieplan där överenskommelser dokumenteras, validandens tidigare erfarenheter och betyg, valideringsinriktning, provresultat, betyg, samtal med mera.
 • Planering och uppföljningsträffar med SYV och administratör sker 2 ggr/termin
 • Utvärderingar skickas till alla validander efter avslutad validering där vi hämtar idéer om förbättringar
 • Alla validander erbjuds ett individuellt slutsamtal
 • Valideringslärarna omvärldsspanar efter nya rön, riktlinjer och forskning inom validering
 • Återkoppling till rektor sker en gång/månad via samordnaren som tillika är valideringslärare

Planeringsschema för validering – årshjul med 4 antagningstillfällen/år

Stående provtillfällen under terminerna (med reservation för ändringar, se vidare information på lärplattform)

 • Tisdagar kl. 13.00–15.00
 • Onsdagar kl. 10.00–12.00

Vid varje terminsstart meddelas alla inskrivna validander via lärplattformen att terminen börjat. Individuella samtal kan bli aktuella när så bedöms.  

Antagning i februari

Vecka 6 

Tisdag
09.00-12.00 Introduktion 

13.00–15.00 Första provtillfället

 

Vecka 7

Onsdag
08.30-12.00 Gruppdiskussion och metod

 

Vecka 12-14
Praktisk validering

 

Antagning i maj

Vecka 17

Tisdag
09.00-12.00 Introduktion

13.00–15.00 Första provtillfället 

 

Vecka 18

Onsdag
08.30-15.00 Gruppdiskussion och metodövning

 

Vecka 36-38
Praktisk validering

Antagning september

Vecka 36

Tisdag
09.00-12.00 Introduktion

13.00–15.00 Första provtillfället

 

Vecka 37

Onsdag
08.30-15.00 Gruppdiskussion och metodövning

 

Vecka 43-45
Praktisk validering

 

Antagning november

Vecka 46

Tisdag
09.00-12.00 Introduktion

13.00–15.00 Första provtillfället

 

Vecka 47

Onsdag
08.30-12.00 Gruppdiskussion och metodövning

 

Vecka 3-5
Praktisk validering

Kontakter

Fatima Johnsson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021