Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

فارسی (Persiska)

آسان پیدا کنید - همه دوره های آموزشی در یک محل

ما به شما در پیدا کردن دوره های آموزشی بزرگسالان کمک می کنیم. دوره های آموزشی که می توانند برای شما کار
.ایجاد کنند. ما جستجو و پیدا کردن شغل آینده تان را برایتان آسان می کنیم


دوره آموزشی به زبان سوئدی است

همه دوره های آموزشی به زبان سوئدی برگزار می شوند. از اینرو مهم است افرادی که جویای یک دوره آموزشی در
.واحد آموزشی کمونی بزرگسالان هستند بتواند به زبان سوئدی حرف بزنند، بخوانند و بنویسند

زمینه های آموزشی

:در واحد آموزشی ما دوره های آموزشی زیر وجود دارند

ساختمان و تأسیسات

برق و انرژی

دوره های آموزشی هنرهای زیبا

خودرو، انبارداری و حمل و نقل

فروش و بازرگانی

زمین، جنگل و طبیعت

رستوران و مواد غذائی

امنیت و دفاع

تکنیک و صنایع

تدریس و تعلیم و تربیت

مراقبت و نگهداری

ارزشیابی دانش و مهارت

آیا شما ریز نمرات یا سایر اسناد مربوط به دانش و مهارت های خود را ندارید؟ از طریق ارزشیابی دانش و مهارت می توانید برای مهارت خود یا زمینه ای که در آن کار  کرده اید گواهی دریافت کنید. با یک مشاور تحصیلی و حرفه ای (studie- och yrkesvägledare) در کمون خود تماس بگیرید تا در مورد  ارزشیابی دانش و مهارت
.کمک و راهنمائی دریافت کنید

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 december 2021